Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Opdrachtgever: eigenaar van huisdier.
2. Opdrachtnemer: Feline Pawsome
2. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
3. Huisdier: één of meer huisdieren waarvoor de overeenkomst is afgesloten.


Artikel 2. Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Feline Pawsome en opdrachtgever waarop Feline Pawsome deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 3. Inschrijving
1. Bij inschrijving wordt een overeenkomst, met daarop tenminste de gegevens van de opdrachtgever en het huisdier en gegevens omtrent de verzorging, ingevuld en ondertekend door Feline Pawsome en klant.
2. De overeenkomst dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te zijn.
3. De opdrachtgever krijgt de overeenkomst van tevoren ter controle, aanvulling en/of wijziging toegestuurd.
4. De opdrachtgever retourneert voor aanvang van de dierenverzorging een ondertekende versie van de overeenkomst per e-mail of via WhatsApp.

Artikel 4. Rechten en plichten
1. Feline Pawsome verplicht zich naar haar best mogelijke kunnen zorg te dragen voor het huisdier van opdrachtgever.
2. Feline Pawsome zal zoveel mogelijk rekening houden met de persoonlijke wensen van opdrachtgever ten aanzien van de verzorging van het huisdier en de extra diensten die door Feline Pawsome tegen meerprijs worden aangeboden.
3. Feline Pawsome behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te beëindigen.
4. Feline Pawsome behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een dier te weigeren.
5. Feline Pawsome is niet aan te merken als bezitter/eigenaar van het huisdier.
6. Het huisdier dient vrij te zijn van vlooien, wormen, teken en/of besmettelijke ziektes.
7. Feline Pawsome behoudt zich het recht voor de dienst waarop de overeenkomst van toepassing is, te laten uitvoeren door derden mits vooraf overlegd met opdrachtgever.
8. Feline Pawsome behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden en tarieven te wijzigen.
9. Feline Pawsome behoudt zich het recht voor om een verzorging af te zeggen wegens ziekte of wegens weersomstandigheden die de veiligheid van het huisdier en Feline Pawsome bedreigen.

Artikel 5. Rechten en plichten opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient WA verzekerd te zijn.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens Feline Pawsome voor schade ondervonden vanwege het niet vermelden van informatie, dan wel het verstrekken van onjuiste informatie met betrekking tot het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van voldoende voedsel en verzorgingsmiddelen die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Feline Pawsome toegang heeft tot de verzorg- en/of verblijfplaats van het huisdier en alle benodigde verzorgingsmiddelen van het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is.
5. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat het huisdier aanwezig is op de afgesproken tijden en dagen. Indien het huisdier niet aanwezig is bij een bezoek, wordt de geplande service onverminderd in rekening gebracht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever blijft gedurende de overeenkomst met Feline Pawsome zelf aansprakelijk voor het dier/ de dieren.
2. Feline Pawsome kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de woning of inboedel ten gevolge van een nat, vies en/of boos huisdier.
3. Feline Pawsome kan niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging van goederen in, aan of om het huis van de klant.
4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Feline Pawsome of derden, veroorzaakt door het huisdier waarop de overeenkomst van toepassing is. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan Feline Pawsome of derden worden op opdrachtgever verhaald.
5. Feline Pawsome is niet aansprakelijk bij vermissing of diefstal van goederen van de klant.
6. Feline Pawsome is niet aansprakelijk voor het weglopen of anderzijds verdwijnen van het huisdier, tenzij Feline Pawsome opzet of grove schuld te wijten valt.
7. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de betreffende dieren de door de wet vereiste inentingen hebben gehad.
8. Feline Pawsome kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van ziekte, letsel, aandoeningen of de dood van een dier.
9. De opdrachtgever dient een geldige inboedel- en brandverzekering te hebben afgesloten.
10. De opdrachtgever dient waardevolle spullen op te bergen om eventuele misverstanden te voorkomen.

Artikel 7. Ziekte van het dier
1. Opdrachtgever is verplicht Feline Pawsome zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele ziektes van het huisdier waarop overeenkomst van toepassing is.
2. Opdrachtgever machtigt door het afsluiten van overeenkomst Feline Pawsome om in geval van ziekte van het huisdier (of een vermoeden van) op kosten van opdrachtgever een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die in de gegeven situatie voorkomen.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht
1. De rechter in de vestigingsplaats van Feline Pawsome is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Feline Pawsome het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op elke overeenkomst tussen Feline Pawsome en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Feline Pawsome en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 9. Betalingen
1. Feline Pawsome stuurt de klant per e-mail een factuur die de opdrachtgever binnen 10 dagen dient te voldoen.
2. Betalingen kunnen worden voldaan d.m.v. overschrijving op bankrekeningnummer vermeld op de factuur.
3. Indien de betalingstermijn van 10 dagen is verstreken zonder dat de factuur is voldaan, volgt er een herinnering.
4. Indien betaling na herinnering alsnog achterwege blijft in de 10 daarop volgende dagen, volgt ingebrekestelling, vermeerderd met €12,50 administratiekosten.
5. Indien de vordering uit handen gegeven moet worden, zal de dienstbetrekking met onmiddellijke ingang eindigen en zullen ook de incassokosten op de opdrachtgever worden verhaald.
6. Als de overeenkomst vervroegd wordt beëindigd of eventueel wordt verlengd wordt het verschuldigde bedrag of eventueel tegoed verrekend met opdrachtgever.

Artikel 10. Tarieven
1. Actuele tarieven zijn te allen tijde te vinden op de website www.felinepawsome.nl.
2. De tarieven zijn zonder BTW.
3. De tarieven worden vooraf in de overeenkomst vastgelegd.
4. Indien na afloop van de verzorging van een dier blijkt dat Feline Pawsome meerwerk heeft moeten verrichten is Feline Pawsome gerechtigd dit door te berekenen.

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden Dierverzorging aan huis
1. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e-mail, sms of Whatsapp (adressen vermeld op de website en/of telefonisch opvraagbaar).
2. Annuleren tot 24 uur voor aanvang van de dierenverzorging is kosteloos.
3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de dierenverzorging wordt 50% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.
4. Bij annulering binnen 10 uur voor aanvang van de dierenverzorging wordt 100% van het afgesproken bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.
5. Artikel 11.3 en 11.4 gelden niet, wanneer er sprake is van een overlijdensgeval of terminaal ziektegeval binnen de familie 1e of 2e graad en de opdrachtgever dit schriftelijk kan aantonen.
6. Artikel 11.3 en 11.4 gelden niet, wanneer de opdrachtgever maar 1 dier heeft, het betreffende dier is overleden en de klant geen nieuw dier heeft aangeschaft.
7. In geval van artikel 11.5 en 11.6 wordt 25% van het overeengekomen bedrag aan de opdrachtgever doorberekend.
8. Annuleringen moeten schriftelijk ingediend worden. Dit kan per e[1]mail of WhatsApp en/of telefonisch opvraagbaar).
opdrachtgever doorberekend.

Artikel 12. Klachten
1. De opdrachtgever dient eventuele klachten binnen 24 uur telefonisch of via e-mail en binnen 48 uur schriftelijk aan Feline Pawsome mede te delen.
2. Feline Pawsome zal na het ontvangen van de klacht binnen 24 uur reageren.
3. Indien er geschillen ontstaan, wordt wederzijds een deskundige aangesteld. Mochten deze deskundigen niet in overeenstemming met elkaar kunnen worden, wordt in samenspraak een derde deskundige aangewezen. Het oordeel van deze derde deskundige zal bepalend zijn.